Disclaimer

De informatie op deze website (waaronder ook de webshop valt) is algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

ODS B.V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ODS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) informatie op deze website. Alle offertes en aanbiedingen, brochures en teksten binden ODS B.V. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het aanvragen van een offerte.

ODS B.V. staat niet in voor de beschikbaarheid, veiligheid, afwezigheid van virussen en andere malware op deze website. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar ODS B.V. is niet beveiligd en geschiedt op eigen risico. Informatie die aan ODS B.V. wordt toegezonden (per mail of via welk communicatiemiddel dan ook) wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. ODS B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.

ODS B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.

Deze website is auteursrechtelijke beschermd. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ODS B.V. deze website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen. Verveelvoudiging waarvoor ODS B.V. schriftelijk toestemming heeft gegeven, dient vergezeld te gaan van een deugdelijke bronvermelding. De intellectuele eigendomsrechten op de producten die ODS B.V. aanbiedt en levert, blijven berusten bij ODS B.V. of haar licentiegevers.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ODS B.V. een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Als ODS B.V. de gebruiker door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft gegeven tot haar webshop is koper verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van deze codes. Gebruiker garandeert dat bestellingen die met gebruikmaking van de door ODS B.V. verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn gedaan, worden gedaan door personen die daartoe bevoegd zijn en gerechtigd zijn namens gebruiker overeenkomsten te sluiten. Bij misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door gebruiker of derden is ODS B.V. gerechtigd de toegang tot de webshop in te trekken. Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die ODS B.V. ten gevolge van eventueel misbruik lijdt.

ODS B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen de gebruikersnaam en het wachtwoord in te trekken en gebruiker de toegang tot de webshop te ontzeggen. Ook behoudt ODS B.V. zich het recht voor om haar dienstverlening te allen tijde te beëindigen. ODS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die gebruiker lijdt ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem ingezette communicatiemiddelen bij het plaatsen van een bestelling. Eventuele storingen of verminking van de verzonden boodschap zijn voor risico van gebruiker.

Een door ODS B.V. aangegeven afleveringstermijn is slechts indicatief; aan dergelijke termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de afleveringstermijn geldt niet als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding, ontbinding, opschorting e.d. ten gunste van koper.